777 222 910
info@gko.cz

     

OTEVŘENO
RECEPCE:
PO-PÁ: 14-19 hod
SO,NE,SV.: 10-19 hod
jiné časy volejte

      

Golf Klub Osyčina nabízí znormované 9 jamkové hřiště, driving range délky 270 m
a cvičné plochy. Občerstvit a ubytovat se můžete ve stylové roubené klubovně.
V mimosezóně nabízíme hru na golfovém simulátoru aboutGolf.

     

INDOOR
Simulátor AboutGolf INFORMACE

     
«« Červen - 2024 »» 2023 | 2025
PoÚtStČtSoNe
          1
1.06.2024

Přátelák Osyčina/Na Vrších (hraje se 1. kolo Na Vrších)
Pojeďte si s námi zahrát na naše přátelské hřiště - Na Vrších.Přátelák s klubem Na Vrších 1.kolo (hřiště Na Vrších)


Zobrazit více ...
2
3 4 5
5.06.2024

2.HCP středa od 16:30 na 9 jamek


Zobrazit více ...
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
15.06.2024

Osyčinské Dubisko a Střevo
Tradiční otevřený turnaj pod vedením Martina Diana a Ondřeje Lukáše

Zobrazit více ...
16
17 18 19
19.06.2024

3. HCP středa na Osyčině
turnaj od 16:30 na 9 jamek

Zobrazit více ...
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Stanovy klubu

I. Úvodní ustanovení

Golf Klub Osyčina, o.s. (dále jen klub) je občanské sdružení, dobrovolná nezávislá organizace, která sdružuje jednotlivce zajímající se o golf.
Název klubu je: Golf Klub Osyčina, o.s.
Sídlem klubu je: Dobříkov 73, 566 01 Vysoké Mýto

II. Cíle klubu

Hlavním cílem klubu je sdružování osob za účelem provozování golfové hry a dalších sportovních a společenských aktivit.
Klub vytváří podmínky pro rozvoj a propagaci golfového sportu.
Zajišťuje sportovní činnost svých členů a zastupuje jejich zájmy ve vztahu k jiným subjektům.
Občanské sdružení Golf klub Osyčina, o.s. je právnickou osobou, kterou tvoří společenství neuzavřeného počtu fyzických osob.

III. Členství

Členem klubu se může stát každá svéprávná osoba starší 18-ti let, která vyjádří souhlas s posláním a stanovami klubu a splní podmínky přijetí. Osoby mladší jsou vedeny jako čekatelé.

Členové a čekatelé klubu mají tato základní práva:

 • podílet se na činnosti klubu, účastnit se schůzí a akcí
 • být volen do organizačního výboru (týká se pouze členů)
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky
 • získávat pravidelné informace

Členové a čekatelé klubu mají tyto základní povinnosti:

 • řídit se stanovami klubu a usneseními organizačního výboru
 • platit včas příspěvky klubu
 • podílet se na společné práci pro klub
 • dodržovat zásady golfové etiky, respektovat řád hřiště a pokyny správce

Členství v klubu zaniká:

 • vystoupením člena
 • vynětím z evidence pro nezaplacení příspěvků
 • vyloučením pro závažný přestupek
 • úmrtím člena

IV. Organizační výbor, ředitel a hospodář klubu

1. Organizační výbor klubu - je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Ze svého středu volí ředitele a hospodáře klubu.
Členem organizačního výboru může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která je řádným členem klubu.
Prvními členy organizačního výboru se stanou členové přípravného výboru a to okamžikem registrace klubu na Ministerstvu vnitra ČR.
Jeden měsíc před skončením funkčního období schválí organizační výbor nový tříčlenný organizační výbor na návrh ředitele.
Jakékoliv změny v personálním obsazení jsou výlučně v pravomoci tohoto organizačního výboru.
O všech záležitostech týkajících se klubu, které nejsou svěřeny do působnosti ředitele nebo hospodáře, rozhoduje organizační výbor většinou hlasů, přičemž každý člen organizačního výboru má jeden hlas.

Organizační výbor je oprávněn zejména:

 • měnit a doplňovat stanovy klubu
 • rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje klubu
 • schvalovat účetní závěrku
 • rozhodovat o všech majetkových otázkách klubu
 • schvalovat hrací a provozní řád, vztahující se k provozování golfové hry
 • rozhodovat o výši ročních členských příspěvků členů klubu
 • rozhodovat o přijetí a vyloučení členů klubu

V případě zániku klubu jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou provede organizační výbor majetkové vypořádání.
Organizační výbor je povinen přijímat a vyřizovat podněty, připomínky nebo stížnosti členů klubu a informovat je vhodným způsobem o způsobu jejich vyřízení.

2. Ředitel klubu - je výkonným a statutárním zástupcem klubu, oprávněným jednat jménem klubu. Řídí činnost organizačního výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. V případě nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený člen organizačního výboru.

3. Hospodář klubu - je odpovědný za celkové hospodaření klubu a je povinen průběžně
informovat organizační výbor o výsledcích hospodaření, nejméně dvakrát ročně.
Hospodář je odpovědný za řádné vedení účetnictví v souladu s příslušnou právní úpravou.
Po skončení zdaňovacího období je hospodář povinen řádně a včas sestavit a předložit organizačnímu výboru klubu roční účetní závěrku ke schválení.

V. Zásady hospodaření
Finanční prostředky budou použity výhradně k cílům klubu stanovených v těchto stanovách.

Finanční zdroje klubu tvoří:

 • klubové příspěvky členů
 • příjmy z pronájmu a z reklamy
 • příjmy ze sportovních a jiných klubových akcí
 • dotace a dary fyzických a právnických osob
 • jiné příjmy

Účetním rokem je kalendářní rok.
Klub hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu.
V případě zániku klubu provede organizační výbor veškeré vypořádání majetku.

V Dobříkově dne 18.12.2006

     
 
   
 
 
 
Copyright © 2013 Golfový klub Osyčina - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.